Oznam


Mesto Ružomberok,  v spolupráci s  Mestská knižnica Ružomberok, Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov

 X. ročník literárnej a výtvarnej súťaže 
 

 RUŽOMBERSKÁ   
T R O J R U Ž A 
 

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych a výtvarných klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia mládežníckej a amatérskej literárnej tvorby.
Téma: „POHĽAD NA SVET“. 
Zamerajme sa spolu na súčasné spoločenské dianie, na pozitívne ale i negatívne javy v spoločnosti. Čo nám  robí starosť a čo radosť? Ako sa preniesť cez problémové situácie?

Príhovor predsedu poroty, PhDr. Petera Mišáka v rámci vyhodnotenia súťaže:

Aktuálny ročník literárnej súťaže / prehliadky predstavil odbornej porote v oblasti literatúry, poézie a prózy vo všetkých troch vekových kategóriách štandard. Tak zo stránky obsahovej, ako aj čo do počtu účastníkov. Výnimkou je azda prvá kategória v poézii, kde sa predstavilo dvadsaťpäť súťažiacich.

Ak hovoríme o štandarde, neznamená to nižšiu či vyššiu úroveň oproti predchádzajúcim ročníkom. Skôr by sme sa prikláňali k tomu, že úroveň, najmä jazyková a tematická síce nebadane, ale predsa len stúpa. Adepti literatúry si dávajú viac záležať na gramatickej správnosti, lexikálnej čistote a originalite témy. Neplatí to však v každej kategórii a už vôbec nie plošne. Najmä v prvej kategórii v próze sme sa stretli s množstvom slohových úloh na danú tému. Slohová práca nie je v pravom zmysle slova literárny útvar a patrí do školských lavíc, výnimočne možno do nejakej školskej súťaže. Tu však hovoríme o súťaži celoslovenskej a predovšetkým literárnej, teda očakávajú sa nielen dobré štylizácie, ale samostatná tvorivosť a tvorba. Úvahy a referáty síce do literatúry patria, majú však dosť ďaleko k príbehom, pokusom o rozprávku, rozprávanie, poviedku. Najmä tieto útvary dosť absentovali.

Potešiteľné je, že sa uvoľnila akási tematická zošnurovanosť a súťažiaci dali viac voľnosti vlastnej fantázii. Pravdaže, pociťuje sa vplyv médií, menej však, žiaľ, vplyv prečítanej literatúry, ktorá má byť základom každej samostatnej tvorivosti.

Prečítané súťažné práce v oboch žánroch i všetkých kategóriách poskytli členom poroty hodnotné čitateľské zážitky, osobitne vo vyšších kategóriách poézie, kde sa zreteľne črtajú sľubné talenty. Zásluhu na tom má aj odborné vedenie v školách a literárnych kluboch či krúžkoch, ako aj vážny, niekde priam vyhranený záujem o tvorbu vo veku dospelosti a – ak tak možno povedať – ľudskej zrelosti.

Hodnotenie trojčlennej  poroty  sa opieralo o doterajšie skúsenosti, s veľkým úsilím o objektívnosť.  O zložitosti tejto práce svedčí napríklad aj udelenie viacerých ocenení rovnakej hodnoty (najmä druhých miest). Porota využila aj svoje právo ceny v niektorých prípadoch neudeliť. Nič to však nemení na skutočnosti, že aj súčasný ročník Ružomberskej Trojruže má svojho víťaza. Je ním predovšetkým literatúra, láska k slovu a jazyku.

A touto cestou porota vyslovuje svoje poďakovanie a blahoželanie nielen oceneným, ale všetkým účastníkom!

V Ružomberku 4. apríla 2023

PhDr. Peter Mišák
predseda poroty

 

Výsledky súťaže: 

S autormi sa porota rada stretne počas podujatia k 10. výročiu založenia Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku, ktoré sa uskutoční v mesiaci september 2023 v priestoroch Univerzitnej knižnice KU.
Diplomy a knižné odmeny si výbercovia môžu  v termíne  13. 4. - 30. 4. 2023 prevziať v priestoroch Mestskej  knižnice Ružomberok, Podhora 33, na 1. poschodí. V prípade záujmu diplom a knižné odmeny zašleme na poštovú adresu výhercu, príp. vysielajúcej školy. O zaslanie požiadajte na adrese: riaditel@kniznicark.sk
Výhercom srdečne gratulujeme!

Zoznam výhercov - poézia 
Zoznam výhercov - próza 
Zoznam výhercov - ilustrácia 

Hlavná cena - Cena Radky Berešíkovej  

 

 

Kategórie: 

PRÓZA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií),  starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

POÉZIA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3.    začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

ILUSTRÁCIA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3. začínajúci autori nad 18 rokov
   

Rozsah prác:

Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora:
Próza max. 3 normostrany strany A4 (font  Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.5, formát txt, resp. doc.  
Poézia max. 60 veršov.

Podmienky:

Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť. Najúspešnejšie  súťažné práce budú zverejnené ako samostatná súčasť  periodika Literárneho klubu ružomberských spisovateľov  Rozhľady po kultúre a umení. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame.

Odborná porota:

Literárna časť: 
PhDr. Peter Mišák - básnik, redaktor, publicista, predseda poroty
Ing. Milan Igor Chovan - pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo
Ing. Radislav Kendera, PhD. - básnik, publicista
Výtvarná časť: 
Mgr. art. Roman Rembovský, Art.D - výtvarník, pedagóg
Mgr. art. Andrea Ševčíková Marčeková - výtvarníčka, pedagogička


Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 20. 10. 2022
Uzávierka a odovzdanie prác: 20. 2. 2023 
Vyhodnotenie prác odbornou porotou: do 5. 4. 2023


 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS súťaže