Knižničný a výpožičný poriadok

I. Knižničný poriadok

Článok 1
Základné ustanovenia

Mestská knižnica v Ružomberku (ďalej len „knižnica“) je právnická osoba zriadená Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku. Je univerzálnou verejnou knižnicou mesta.
Hlavným  poslaním knižnice je získavať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond na všetkých dostupných druhoch nosičov a poskytovať knižnično – informačné služby. Vo svojej územnej pôsobnosti napomáha k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
Zariadenie knižnice a knižničný fond (ďalej len „dokumenty“) sú majetkom Mesta Ružomberok.
Tento poriadok upravuje podmienky využívania služieb knižnice a vymedzuje práva a povinnosti jej používateľov. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice.

Článok 2
Úlohy knižnice

Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám na princípe rovnosti všetkých používateľov prostredníctvom vlastných dokumentov (knihy, noviny a časopisy, zvukové dokumenty,  videokazety, kompaktné disky, elektronické informačné zdroje.
Rovnaký prístup knižnica zabezpečuje aj prostredníctvom vonkajších informačných zdrojov (databázy a knižničné fondy, ktoré sa nachádzajú mimo knižnice). 

Článok 3
Služby knižnice

Knižnica poskytuje služby v súlade s Ústavou SR, Manifestom o verejných knižniciach a Zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.
Základné knižnično - informačné služby, ktoré poskytuje knižnica bezplatne sú prezenčné a absenčné výpožičky knižničných dokumentov a ústne faktografické a bibliografické  informácie, vrátane  prístupu  k vonkajším informačným zdrojom.
Špeciálne knižnično - informačné služby, ktoré poskytuje knižnica za poplatky sú: písomné bibliografické informácie, rešerše, medziknižničná výpožičná služba, rezervácia dokumentu,   zhotovovanie rozmnoženín textov,  tlač dokumentov.
Z hľadiska potrieb jednotlivých čitateľov  si knižnica vyhradzuje právo upraviť počet vypožičiavaných dokumentov a ich výpožičnú dobu.

Článok 4
Registrácia používateľov – členstvo v knižnici

Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije jej služby (osoba, inštitúcia). Knižnica rozlišuje
a) registrovaných používateľov, t. j. tých, ktorí zaplatili registračný poplatok v zmysle platného Cenníka poplatkov za služby (ďalej len „cenník“).
b) ostatných používateľov (neregistrovaných), t. j. návštevníkov kolektívnych podujatí a jednorazových návštevníkov, ktorí navštívia knižnicu  za účelom prezenčného využívania dokumentov a  uspokojenia  informačných potrieb, po zaplatení manipulačného poplatku. 
Registrovaným používateľom sa môže stať každý občan SR splnením podmienok rozvedených v tomto článku. Deťom a mládeži do 15 rokov (respektíve do vydania občianskeho preukazu) potvrdí zákonný zástupca súhlas s členstvom v knižnici podpisom prihlášky.  Registrovaným používateľom sa môže stať aj občan iného štátu, ktorý má doklad o trvalom alebo dočasnom pobyte v SR. Na základe cestovného pasu je používateľ oprávnený využívať dokumenty knižnice len prezenčne, výnimku môže povoliť riaditeľ knižnice.
Registrácia používateľov sa uskutočňuje na niektorom oddelení alebo pobočke knižnice po predložení platného občianskeho preukazu, vyplnením a podpísaním prihlášky. U detí do 15 rokov veku podpisom prihlášky preberá na seba záväzkovo-právnu zodpovednosť ich zákonný zástupca.
Občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním v knižnici a vydaním čitateľského preukazu, ktorého platnosť sa po dvanástich mesiacoch obnovuje.
Za registráciu a za obnovenie členstva používateľ uhradí príslušné poplatky podľa platného cenníka.
Preukaz používateľa nie je prenosný na inú osobu. Za prípadné zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ.
Stratu preukazu alebo jeho poškodenie je používateľ povinný neodkladne ohlásiť pri niektorom obslužnom pulte, za vydanie nového preukazu uhradí poplatok podľa platného cenníka. Každú zmenu, ku ktorej dôjde po poslednej registrácii (priezvisko, bydlisko, škola, vydanie nového preukazu totožnosti...) je používateľ povinný  do 15 dní ohlásiť a preukázať knižnici. Pokiaľ knižnica musí zisťovať zmenené údaje sama, používateľ jej uhradí vzniknuté náklady.
Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby  zaniká neobnovením členstva, porušením knižničného a výpožičného poriadku, neuhradením dlžnej sumy sankčných poplatkov podľa pravidiel knižnice, resp. sankcií pre poškodenie majetku alebo technického vybavenia knižnice, resp. ostatných vzniknutých záväzkov voči knižnici. Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

Článok 5
Sieť knižničných a informačných služieb

Priestory knižnice určené pre používateľov  sú prístupné v oddeleniach hlavnej knižnice a v pobočkách v tomto čase: 

Oddelenie beletrie       
pondelok   10:00 -17:00 h
utorok - piatok   8:00 - 17:00 h

Oddelenie pre deti a mládež
pondelok   10:00 - 17:00 h
utorok - piatok   8:00 - 17:00 h

Oddelenie náučnej literatúry
pondelok   10:00 - 17:00 h
utorok - piatok   8:00 - 17:00 h

Pobočka ZŠ Černová
utorok   13:00 - 15:00 h

Pobočka ZŠ Sládkovičova       
utorok  9:00 - 12:00 h

Pobočka Kultúrny dom Biely Potok             
štvrtok   13:00 - 16:00 h

Výpožičné hodiny sú zverejnené v centrálnej budove a pobočkách knižnice. Knižnica si vyhradzuje právo upraviť výpožičné hodiny, spravidla počas prázdnin a sviatkov, príp. počas technických a sanačných úprav.

Článok 6 
Práva a povinnosti používateľov

Používatelia  knižnice sa riadia týmto poriadkom a zachovávajú pokyny zamestnancov knižnice.
Používatelia v priestoroch knižnice a v priestoroch voľne dostupných  verejnosti zachovávajú poriadok, ticho a  čistotu, správajú sa  disciplinovane, nepoškodzujú inventár ani technické zariadenia.
Používateľ a návštevník knižnice nie je oprávnený vstupovať do skladov, služobných a prevádzkových priestorov knižnice.
V knižnici sa nesmie fajčiť, vnášať bicykle, vodiť psov, vstupovať na kolieskových korčuliach, konzumovať potraviny a alkohol, vykonávať podomový predaj tovaru. Knižnica neposkytne služby osobám, ktoré zreteľne javia známky požitia omamných látok.
Ak používateľ porušuje ustanovenie tohto poriadku, môže byť dočasne alebo trvale zbavený práva navštevovať knižnicu.
Používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou sa dokumenty nepožičiavajú počas trvania karantény.
Za konanie dieťaťa do veku 15 rokov, ktoré sa nachádza v priestoroch knižnice je zodpovedný rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa. Dieťa v predškolskom veku sa nemôže pohybovať v priestoroch knižnice bez sprevádzajúcej osoby. V prípade organizovaných podujatí na pôde knižnice je za dieťa zodpovedná sprevádzajúca osoba.
Návrhy, pripomienky a podnety, týkajúce sa činnosti knižnice, môžu používatelia a návštevníci konzultovať s pracovníkmi knižnice. 

Článok 7
Ochrana osobných údajov používateľov knižnično-informačných služieb

Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, resp. dokumentov iných organizácií, ktoré sú dočasne deponované a sprístupňované Mestskou knižnicou Ružomberok, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (bod II.1.1. Knižničného a výpožičného poriadku). Za týmto účelom knižnica spracováva osobné údaje používateľov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozsah spracovaných údajov určuje  Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z., § 18 Práva knižnice. Knižnica spracováva nasledovné údaje o používateľovi:
- povinné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého, resp. prechodného bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa.
- nepovinné údaje – titul, e-mailová adresa, telefónne číslo.  
- údaje spracovávané za účelom poskytnutia príslušnej zľavy – údaje potrebné pre poskytnutie požadovanej zľavy v kategóriách:  dôchodca, nezamestnaný, nositeľ karty ŤZP, študent strednej školy, študent VŠ.
Knižnica uchováva osobné údaje počas aktívneho členstva používateľa v knižnici.  Po uplynutí platnosti čitateľského preukazu a jeho nepredĺžení, po vyrovnaní všetkých záväzkov voči knižnici, ako aj po splnení zákonom uloženého štatistického zisťovania, sa knižnica zaväzuje zlikvidovať osobné údaje používateľa, a to najneskôr do dvoch rokov.
Podujatia v priestoroch knižnice sú fotografované a nahrávané pre prezentačné a dokumentačné účely. Pokiaľ návštevník podujatia nesúhlasí s fotografovaním, oznámi to organizátorom pred začiatkom podujatia. Knižnica na svojich webových sídlach zverejňuje dokumentačné zábery z podujatí bez uvedenia mien účastníkov, s výnimkou organizátorov a prednášateľov na verejných a odborných podujatiach, príp. ak bol súhlas udelený.
Na základe uvedeného mailového kontaktu, resp. telefónneho čísla knižnica rozposiela informácie o aktuálne realizovanej výpožičnej transakcii, pred upomienkach a upomienkach, rezerváciách a iných službách.
O ďalších  informáciách  ako je napr. zmena otváracej doby knižnice, propagačné informácie o príprave  kultúrno-spoločenských aktivít a pod.  knižnica  informuje používateľa na základe súhlasu potvrdeného písomne na prihláške. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať osobne v knižnici, telefonicky na čísle 044/4322005 alebo mailom na info@kniznicark.sk.
Osobné a kontaktné údaje používateľa sú používané výhradne pre účely evidencie a účely vzájomnej komunikácie medzi používateľom a knižnicou. Knižnica ich neposkytuje iným osobám a inštitúciám.
 

II. Výpožičný poriadok

Článok 1
Zásady a podmienky požičiavania knižničných jednotiek

Vypožičiavaním  knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení občianskeho zákonníka: § 659 a nasl. – zmluva o výpožičke, § 421 a nasl. – zodpovednosť za škodu, § 544 a nasl. – zmluvná pokuta, § 546 a § 547 o ručení.
O sprístupňovaní dokumentov rozhoduje knižnica v súlade s jej poslaním, úlohami a požiadavkami ochrany knižničného fondu. Deťom a mládeži do 15 rokov je možné zapožičať literatúru prevažne iba z oddelenia pre deti a mládež, inak  len s písomným súhlasom rodiča.
Knižničné dokumenty sa požičiavajú prezenčne (počas výpožičného času v priestoroch knižnice) a absenčne (mimo priestorov  knižnice).
Registrovaní používatelia po predložení vlastného čitateľského preukazu sú oprávnení využívať služby  len v tých  pobočkách, kde boli zaregistrovaní.
Knižnica si vyhradzuje právo upraviť počet vypožičiavaných dokumentov a ich výpožičnú dobu. Dospelý používateľ si môže absenčne vypožičať naraz najviac  10 knižných dokumentov, u detských používateľov je to 5 knižných dokumentov. Toto pravidlo môže  upraviť poverený zamestnanec knižnice, podľa aktuálnych potrieb ďalších  čitateľov.
Absenčne sa nepožičiavajú dokumenty príručnej knižnice, zvukové a audiovizuálne dokumenty, CD ROM, čiastky Zbierky zákonov SR a výberovo ďalšie dokumenty, ktoré treba osobitne ochraňovať. Výnimky povoľuje poverený zamestnanec knižnice. Ak úhrnná hodnota  vypožičaných  dokumentov prevyšuje 20,-  EUR, môže zamestnanec  knižnice požadovať preukázanie dokladu totožnosti.

Článok 2
Výpožičná lehota

Základná výpožičná lehota na absenčné výpožičky pre knihy je 1 mesiac, pre periodiká 1 týždeň.
Stanovenú výpožičnú lehotu kníh si môže používateľ predĺžiť počas jej plynutia, avšak najdlhšie na 3 mesiace, ak ich už nežiada ďalší používateľ. V odôvodnených prípadoch môže o výnimke rozhodnúť riaditeľ knižnice. V prípade potreby na základe rozhodnutia povereného zamestnanca môže knižnica lehotu výpožičky skrátiť, pričom používateľ je o tejto skutočnosti vopred informovaný.
Knižnica umožňuje používateľom vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu, ktorý je umiestnený vo vchode budovy hlavnej knižnice. Knihy sú odpísané z čitateľského konta nasledujúci pracovný deň po vložení do bibliboxu. Pravidlá pre používanie biblioboxu upresňuje príl. č. 3 Knižničného a  výpožičného poriadku. 
Výpožičná  lehota periodík sa nepredlžuje.

Článok 3
Poškodenie a straty dokumentov

Používateľ osobne zodpovedá za vypožičané knižničné dokumenty a nesmie ich požičať ďalším osobám. Je povinný ich vrátiť v takom stave, v akom ich prevzal.
Pri vypožičiavaní si používateľ všetky dokumenty prezrie a prípadné nedostatky nahlási. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené škody a je povinný ich knižnici nahradiť.
Používateľ je povinný neodkladne oznámiť knižnici ním spôsobené poškodenie alebo stratu dokumentu. Podľa príslušných ustanovení  Občianskeho zákonníka môže knižnica žiadať od používateľa, aby škodu nahradil niektorým z týchto spôsobov:
a) iným exemplárom toho istého titulu
b) fotokópiou strateného alebo znehodnoteného dokumentu (najmä v prípade odbornej literatúry)
c) iným rovnocenným titulom (t.j. iným vydaním toho istého titulu)
d) poskytnutím finančnej náhrady za stratený alebo poškodený dokument. Výška náhrady je stanovená platným Cenníkom.

Článok 4
Základné a špeciálne knižnično-informačné služby

Základné knižnično-informačné služby  poskytuje knižnica bezplatne. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov, ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
Špeciálnymi knižnično-informačnými službami, ktoré poskytuje  knižnica bezplatne, je zabezpečovanie prístupu k externým elektronickým zdrojom a sprístupňovanie databáz na CD-ROM. Pravidlá pre používanie služieb  verejných internetových staníc  sú uvedené v Prílohe č. 1   Knižničného a výpožičného poriadku.
Špeciálne knižnično-informačné služby, ktoré poskytuje  knižnica za úhradu sú medziknižničná výpožičná služba (MVS), vyhotovenie reprografických kópií časti knižničných dokumentov na študijné alebo vedecké účely a zostavovanie rešerší. 
Ak požívateľ požiada o dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, knižnica  sprostredkuje jeho požičanie prostredníctvo MVS. Za každú vybavenú požiadavku sa vyberá poplatok v zmysle platného cenníka. Pravidlá pre poskytovanie MVS  sú uvedené v Prílohe č. 5  Knižničného a výpožičného poriadku.
Knižnica môže zhotovovať kópie len z fondov knižnice. Za vyhotovenie kópie,  zostavenie resp. sprostredkovanie rešerše zaplatí používateľ poplatok v zmysle platného cenníka. Poplatky za špeciálne služby sú splatné ihneď pri objednávke služby. 

Článok 5
Záverečné ustanovenia

Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje riaditeľ knižnice.
Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Ružomberok zo dňa 1. decembra 2019.
Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2022.
 

 

 V Ružomberku, 1. januára 2022

Ing. Tatiana Babincová, riaditeľka 

 

 

 

Prílohy:

Príloha č. 1
Pravidlá používania služieb verejných internetových staníc

Služby verejnej internetovej stanice môžu využívať  všetci návštevníci knižnice, ktorí počkajú na pridelenie konkrétnej počítačovej stanice.
Maximálna doba pripojenia na internet je 60 minút. V prípade zvýšeného záujmu sa doba pripojenia môže upraviť podľa rozhodnutia povereného pracovníka.
Používatelia nesmú navštevovať internetové stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom.
Používatelia sú povinní bezodkladne nahlásiť zistené poruchy a nedostatky zariadenia, ktoré majú k dispozícii. 
Pripojenie na internet je používateľ povinný ukončiť 15 minút pred skončením prevádzky knižnice.
Používateľ môže požiadať o rezerváciu pripojenia na internet na určitý deň a hodinu za stanovený manipulačný poplatok, ktorý sa platí vopred v zmysle platného cenníka. Rezervácia platí maximálne 10 minút, po uplynutí tohto času stráca používateľ na ňu nárok a tento čas je poskytnutý ďalšiemu používateľovi.
Za použitie tlačiarne si knižnica účtuje príslušný poplatok za každú stranu v zmysle platného cenníka.
Používatelia nesmú akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického a programového vybavenia, do kabeláže a nastavenia počítačov.
Pri nerešpektovaní týchto pravidiel stráca používateľ nárok na ďalšie využívanie služieb internetovej stanice.
 

Príloha č. 2
Zásady a podmienky poskytovania služieb v čitárni časopisov a študovni

Využívať služby študovne a čitárne môže iba používateľ s platným čitateľským preukazom, alebo jednorazový používateľ v zmysle platného cenníka.
V študovni sa knižničný fond sprístupňuje prezenčne. Absenčne len so súhlasom povereného zamestnanca, a to len na obdobie dní pracovného voľna.
V čitárni novín a časopisov má používateľ možnosť prezenčne využívať všetky tituly periodík, prostredníctvom absenčných výpožičiek  možno požičiavať len staršie periodiká.
V čitárni novín a časopisov má používateľ možnosť prezenčne využívať všetky tituly periodík, prostredníctvom absenčných výpožičiek  možno požičiavať len staršie periodiká.
 


Príloha č. 3
Zásady pre vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu

Mestská knižnica Ružomberok umožňuje používateľom knižničných služieb vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu, ktorý je umiestnený vo vchode budovy hlavnej knižnice. Knižné jednotky budú z konta používateľa odpísané nasledujúci pracovný deň po vložení do biblioboxu.

Je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:
1. Knihy je potrebné vkladať do boxu šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.
2. Box slúži len na vrátenie kníh vypožičaných v Mestskej knižnici Ružomberok. Knihy požičané prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby je potrebné vrátiť len osobne, nie prostredníctvom biblioboxu.
3. Pokiaľ sú pri vrátení knihy už vygenerované  sankčné poplatky, zostávajú nabehnuté na používateľskom konte a používateľ ich uhradí pri najbližšej návšteve knižnice. Používateľ si môže vrátenie knižných jednotiek overiť telefonicky alebo mailom nasledujúci pracovný deň po vložení do biblioboxu
 

Príloha č. 4
Pravidlá poskytovania Medziknižničnej výpožičnej služby (MVS)

Služba  je poskytovaná  registrovaným čitateľom knižnice, t. j. tým, ktorí majú uhradené splatné členské.
O poskytnutie služby možno požiadať osobne na odd. náučnej literatúry (na prízemí budovy hlavnej  knižnice)  alebo prostredníctvom mailu na adresu knižnice: naucne@kniznicark.sk.
Pri objednávke je potrebné zadať údaje:

Ak ide o knižný dokument:

autor
názov dokumentu
vydavateľstvo
rok vydania
Knižný dokument si čitateľ vyzdvihne v priestoroch knižnice po telefonickej  výzve alebo výzve  mailom a úhrade poplatku v zmysle platného cenníka.

Ak ide o časopis alebo iné periodikum:

autor
názov článku
názov časopisu
ročník, resp. rok vydania, číslo, aktuálne strany
Xeroxy článkov posielame mailom, resp. podľa dodacích podmienok stanovených poskytujúcou knižnicou. Cena za poskytnutú službu je stanovená podľa platného cenníka.

  

Príloha č. 6 
Cenník poplatkov za služby, platný od 1. 6. 2023