Rok 2021

 Knižničné jednotky spolu 64 932
 z toho:  
 Odborná literatúra 15 286
 Beletria 29 570
 Literatúra pre deti 20 076
 Počet titulov periodík 52
 Ročný prírastok knižničných jednotiek 1922
 z toho darom 160
 Ročný úbytok knižných jednotiek      4 099
 Počet výpožičiek spolu 70 721
 z toho:  
 Odborná literatúra vrátane špeciálnych dokumentov 9 566
 Beletria 36 040
 Literatúra pre deti 14 944
 Výpožičky periodík  10 171
 Medziknižničná výpožičná služba 356
 Vypracované rešerše  21
 Používatelia verejného internetu 0
 Počet návštevníkov knižnice 25 174
 z toho: počet účastníkov podujatí 662
 Počet návštev webu kniznicark.sk (počet relácií) 21 022
 Počet uskutočnených vzdeláv. a kultúrno-spoloč. podujatí 37
 z toho:  
 informačná výchova pre školy 12
 iné výchovnovzdelávacie podujatia (hlasné čítania, tematické besedy) 4
 kultúrnospoločenské podujatia (autorské čítania, prezentácie) 21