Rok 2022

 Knižničné jednotky spolu 55 576
 z toho:  
 Odborná literatúra 14 556
 Beletria 24 316
 Literatúra pre deti 16 704
 Počet titulov periodík 62
 Ročný prírastok knižničných jednotiek 1 919
 z toho darom 409
 Ročný úbytok knižných jednotiek      11 275
 Počet výpožičiek spolu 82 372
 z toho:  
 Odborná literatúra vrátane špeciálnych dokumentov 10 364
 Beletria 35 618
 Literatúra pre deti 19 097
 Výpožičky periodík  17 293
 Medziknižničná výpožičná služba 462
 Vypracované rešerše  15
 Používatelia verejného internetu 78
 Počet návštevníkov knižnice 33 288
 z toho: počet účastníkov podujatí 2 490
 Počet návštev webu kniznicark.sk (počet relácií) 18 555
 Počet uskutočnených vzdeláv. a kultúrno-spoloč. podujatí 107
 z toho:  
 informačná výchova pre školy 30
 iné výchovnovzdelávacie podujatia (hlasné čítania, tematické besedy) 52
 kultúrnospoločenské podujatia (autorské čítania, prezentácie) 25