OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Názov pozície: knihovník  
Názov organizácie: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok 
Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry  
Miesto výkonu práce: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok, pobočky  
Počet obsadzovaných miest: 1  
Pracovný pomer: trvalý, s 3 mesačnou skúšobnou dobou  
Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok  
Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň, pohyblivý pracovný čas v priebehu týždňa  
Dátum nástupu: od 1.1.2024

Platové podmienky:

Odmeňovanie na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  5. platová trieda. Pre plný pracovný úväzok 839,50 eur až 1.007,50 eur, so zaradením do platového stupňa podľa počtu rokov odbornej praxe a možnosťou osobného príplatku do výšky 15% tarifného platu.

Zamestnanecké výhody, benefity:

Stabilná verejná inštitúcia, 1 týždeň dovolenky navyše, príspevok na stravovanie a doplnkové dôchodkové pripoistenie


INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

 1. Samostatná práca knihovníka na odd. pre deti a mládež: zodpovednosť za zverený knižničný fond, komunikácia s detským aj dospelým čitateľom, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií. Výpožičná agenda – návrhy na akvizíciu titulov, údržba kníh, práca s biblioboxom, návrhy na vyradenie, inštalácia knižných noviniek a výstaviek. Príprava podkladov pre vypracovanie štatistík na mesačnej báze. Vykonávanie čiastkových činností pri fyzickej revízii knižničných fondov
 2. Práca s knižničným informačným systémom: práca s výpožičným protokolom, práca s osobnými údajmi čitateľov. Kontrola a spracovanie objednávok a rezervácií, zmena lokácií pri presunoch v knižnom fonde, spracovanie periodík, generovanie a kontrola upomienok
 3. Príprava a realizácia podujatí na podporu informačnej gramotnosti:  informatická príprava detí a mládeže podľa požiadaviek jednotlivých škôl

 

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania:  stredoškolské, príp. vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa humanitného zamerania. Uprednostníme vzdelanie v oblasti knihovníckych informácií, príp. učiteľstvo elementárnej pedagogiky, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Znalosť štátneho jazyka: bezpodmienečná

Osobnostné predpoklady:

 • výborná orientácia v slovenskej aj zahraničnej literatúre
 • znalosť cudzieho jazyka – vítaný AJ na úrovni B2
 • aktívna práca s PC (MS Word/Excel, PowerPoint, Outlook), práca s dataprojektorom a inými bežne používanými technológiami
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokumentov:

 1. žiadosť o prijatie do zamestnania, vrátane súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 2. motivačný list
 3. profesijný štruktúrovaný  životopis
 4. fotokópia dokladu o vzdelaní

 

ŽIADOSŤ PODÁVAJTE do 15.10.2022 mailom na adresu: riaditel@kniznicark.sk alebo poštou na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Babincová, +421 905 861 759

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vaše žiadosti a CV evidujeme po dobu 1 roka.


V Ružomberku, 18. septembra 2023

Súhlas o spracúvaním osobných údajov uchádzači o zamestnanie
Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie