Oznam

 

Mesto Ružomberok a Mestská knižnica Ružomberok,  
Literárny klub ružomberských spisovateľov  
vyhlasujú XI. ročník literárnej a výtvarnej súťaže

RUŽOMBERSKÁ TROJRUŽA

Súťaž literárnej a výtvarnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych a výtvarných klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia mládežníckej a amatérskej literárnej tvorby.

Téma:  
AKO UROBIŤ SVET LEPŠÍM

Príroda, mesto, človek, environment, medziľudské vzťahy. Čo nám  robí starosť a čo radosť? Zamerajme sa spolu na súčasné spoločenské dianie, na pozitívne ale i negatívne javy v spoločnosti. Ako sa preniesť cez problémové situácie?

Kategórie: 

PRÓZA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií),  starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

POÉZIA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

ILUSTRÁCIA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3. začínajúci autori nad 18 rokov
   

Rozsah prác:

Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora:
Próza max. 3 normostrany strany A4 (font  Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.5, formát txt, resp. doc. Poézia max. 60 veršov.

Podmienky:

Literárne práce zasielajte spolu s prihláškou v elektronickej forme, na adresu info@kniznicark.sk . Výtvarné práce zasielajte spolu s prihláškou poštou v obálke označenej heslom "Ružomberská Trojruža", na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok.

Do súťaže prosíme zasielajte len doposiaľ nepublikované práce. Literárna forma prozaického ani poetického textu  nie je žánrovo ohraničená. U výtvarných prác je forma voľná.

Súčasťou súťažnej práce je prihláška, do ktorej  uveďte názov práce, meno a priezvisko autora, vek, mailový kontakt na autora, príp. pedagóga. Prihlášku podpíšte a oskenujte/ odfotografujte, príp. v maili vyjadrite súhlas s použitím osobných údajov v zmysle znenia prihlášky. 
Pre porotu je súťaž anonymná. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame. Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť.

Odborná porota:

Literárna časť: 
PhDr. Peter Mišák - predseda poroty, básnik, publicista

Ing. Milan Igor Chovan - pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo
Ing. Radislav Kendera, PhD. - básnik, publicista

Výtvarná časť:   

Mgr. Mária Martinková - historička umenia, pedagogička 
Mgr. art. Andrea Ševčíková - Marčeková - výtvarníčka, pedagogičk 
Mgr. Marianna Paušlyová - výtvarníčka, pedagogička


Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže:  31. 1. 2024  
Uzávierka a odovzdanie prác: 31. 3. 2024  
Slávnostné vyhodnotenie v priestoroch Univerzitnej knižnice KU Ružomberok:  30. 4. 2024

 

Na stiahnutie:  
Prihláška   
Propozície