Oznam

 

Mesto Ružomberok a Mestská knižnica Ružomberok,  
Literárny klub ružomberských spisovateľov  
vyhlasujú výsledky XI. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže

RUŽOMBERSKÁ TROJRUŽA

Súťaž literárnej a výtvarnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych a výtvarných klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia mládežníckej a amatérskej literárnej tvorby.

Téma:  
AKO UROBIŤ SVET LEPŠÍM

Príroda, mesto, človek, environment, medziľudské vzťahy. Čo nám  robí starosť a čo radosť? Zamerajme sa spolu na súčasné spoločenské dianie, na pozitívne ale i negatívne javy v spoločnosti. Ako sa preniesť cez problémové situácie?

Milí priatelia, v mene celej poroty literárnej a výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža  Vám ďakujeme za Vaše príspevky a  prinášame príhovor predsedu poroty PhDr. Petra Mišáka:

V poznámkach k hodnoteniu literárnych prác sa mi opakovane vyskytujú prívlastky: dobré, zručné, vtipné, fajn, sympatické a ešte niekoľko pozitív. Keď som ich písal, mal som dobrý pocit z prečítaného. Ten ostáva aj po určitom „vychladnutí“ dojmov, ktoré vo mne zanechali dielka tohtoročných súťažiacich. Zjednodušene by sa dalo povedať, že súťaž má stúpajúcu úroveň. Pravdaže, keby sa mohli porovnávať celé súťažné ročníky. To však nejde. A aj na tvrdenie o stúpajúcej úrovni bolo potrebné zalistovať v poznámkach z roku 2023. Tam bolo pozitívnych prívlastkov pomenej, resp. menej.

Vo všetkých kategóriách mnohé práce príjemne prekvapili. Našli sa aj slabšie výkony, napokon ako vždy a vo všetkom. Veď nie sme dokonalí. Čiastočne je na príčine možno zadanie témy. Tam sa namiesto literárneho dielka zrodila slohová práca. Nič to však, aj tam sa dá (dalo) vypozorovať, kto píše talentovane, kto iba „zo slušnosti“, nebodaj „z povinnosti“. Našťastie „povinných jázd“ sme našli len zopár. Celkový obraz z toho vychádza potešiteľne. Mladí ľudia majú záujem o vlastnú literárnu tvorbu, majú z nej radosť a radosť robia aj porote, ba zdá sa, že aj svojim prvým čitateľom. Veď pre čitateľa sa píše.

Nemožno nepripomenúť starú a rokmi osvedčenú pravdu, že aj autor musí byť v prvom rade čitateľom. Pozorným a usilovným. Dobrý text si vyžaduje mnohé poznania, nejednu zručnosť. Sčítaný pisateľ sa spozná podľa dobrej štylizácie, obstojného pravopisu, šikovného výberu výrazových prostriedkov. To sa neudeje samo. Za každým dobrým výsledkom je vždy poctivá práca. A spisovateľstvo je nezriedka práca poriadne ťažká.

Vždy po skončení (vyhodnotení) literárnej súťaže pociťujem aj vďačnosť. Autori ma obdarovali zaujímavými estetickými a umeleckými zážitkami. Pekným veršom, dobrým slovom. Vďaka!

Postscriptum: Ak niečoho chýbalo, tak to bola láska. Je to vďačná téma a unesie veľké množstvo príbehov. Tak možno nabudúce.  

V Ružomberku 6. júna 2024 

PhDr. Peter Mišák 
predseda poroty

Výsledky súťaže: 

Diplomy a knižné odmeny si výbercovia môžu v termíne  10. 6. – 30. 6. 2024  prevziať v priestoroch Mestskej  knižnice Ružomberok, Podhora 33, na 1. poschodí. V prípade záujmu diplom a knižné odmeny zašleme na poštovú adresu výhercu, príp. vysielajúcej školy. O zaslanie požiadajte na adrese: riaditel@kniznicark.sk
Výhercom srdečne gratulujeme!

Zoznam výhercov - poézia
Zoznam výhercov - próza
Zoznam výhercov - ilustrácia

Hlavná cena - Cena Radky Berešíkovej

 

 

 

Kategórie: 

PRÓZA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií),  starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

POÉZIA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

ILUSTRÁCIA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3. začínajúci autori nad 18 rokov
   

Rozsah prác:

Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora:
Próza max. 3 normostrany strany A4 (font  Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.5, formát txt, resp. doc. Poézia max. 60 veršov.  
Forma výtvarných prác nie je obmedzená.

Podmienky:

Literárne práce zasielajte spolu s prihláškou v elektronickej forme, na adresu info@kniznicark.sk . Výtvarné práce zasielajte poštou, prípadne prineste osobne spolu s prihláškou v obale označenom heslom "Ružomberská Trojruža", na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok.

Do súťaže prosíme zasielajte len doposiaľ nepublikované práce. 

Súčasťou súťažnej práce je prihláška, do ktorej  uveďte názov práce, meno a priezvisko autora, vek, mailový kontakt na autora, príp. pedagóga. Prihlášku podpíšte a oskenujte/ odfotografujte, príp. v maili vyjadrite súhlas s použitím osobných údajov v zmysle znenia prihlášky. 
Pre porotu je súťaž anonymná. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame. Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť.

Odborná porota:

Literárna časť: 
Peter Mišák - predseda poroty, básnik, publicista (petermk50@gmail.com)

Milan Igor Chovan - pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo (milanigorchovan@gmail.com)
Radislav Kendera, PhD. - básnik, publicista (radislav.kendera@gmail.com)
Stanislav Brtoš - básnik (btsvtp@gmail.com
Lýdia Královičová - prozaička pre deti (lydia.kralovicova@gmail.com)

Výtvarná časť:   
Mária Martinková - historička umenia, pedagogička 
Andrea Ševčíková - Marčeková - výtvarníčka, pedagogičk 
Marianna Paušlyová - výtvarníčka, pedagogička


Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže:  31. 1. 2024  
Uzávierka a odovzdanie prác: 31. 3. 2024   
AKTUALIZÁCIA: Posúvame termín odovzdania prác na 4.  4. 2024.

 

 

Na stiahnutie:  
Prihláška   
Propozície