info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Štatistické údaje

Rok 2018

 Knižničné jednotky spolu 70 597
 z toho:  
 Odborná literatúra 17 298
 Beletria 32 609
 Literatúra pre deti 20 690
 Počet titulov periodík 48 
 Ročný prírastok knižničných jednotiek 2 585
 z toho darom 71
 Ročný úbytok knižných jednotiek      3 043
 Počet výpožičiek spolu 117 995
 z toho:  
 Odborná literatúra 14 921
 Beletria 48 515
 Literatúra pre deti 21 052
 Výpožičky periodík 33 507
 Medziknižničná výpožičná služba 322
 Počet užívateľov verejného internetu 1 609
 Vypracované rešerše 16
 Počet návštevníkov knižnice 50 479
 z toho: počet účastníkov podujatí 2 627
 Počet relácií www.kniznicark.sk 15 783 
 Počet uskutočnených vzdeláv. a kultúrno-spoloč. podujatí 107
 z toho:  
 informačná výchova pre školy 32
 iné výchovnovzdelávacie podujatia (hlasné čítania, tematické besedy) 48
 kultúrnospoločenské podujatia (autorské čítania, prezentácie) 27 

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies