Štatistické údaje

Rok 2018

 Knižničné jednotky spolu 70 597
 z toho:  
 Odborná literatúra 17 298
 Beletria 32 609
 Literatúra pre deti 20 690
 Počet titulov periodík 48 
 Ročný prírastok knižničných jednotiek 2 585
 z toho darom 71
 Ročný úbytok knižných jednotiek      3 043
 Počet výpožičiek spolu 117 995
 z toho:  
 Odborná literatúra 14 921
 Beletria 48 515
 Literatúra pre deti 21 052
 Výpožičky periodík 33 507
 Medziknižničná výpožičná služba 322
 Počet užívateľov verejného internetu 1 609
 Vypracované rešerše 16
 Počet návštevníkov knižnice 50 479
 z toho: počet účastníkov podujatí 2 627
 Počet relácií www.kniznicark.sk 15 783 
 Počet uskutočnených vzdeláv. a kultúrno-spoloč. podujatí 107
 z toho:  
 informačná výchova pre školy 32
 iné výchovnovzdelávacie podujatia (hlasné čítania, tematické besedy) 48
 kultúrnospoločenské podujatia (autorské čítania, prezentácie) 27 

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Instagram

O čítaní


Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi