Štatistické údaje

Rok 2019

 Knižničné jednotky spolu 66 215
 z toho:  
 Odborná literatúra 16 413
 Beletria 29 292
 Literatúra pre deti 20 510
 Počet titulov periodík 60
 Ročný prírastok knižničných jednotiek 1 862
 z toho darom 362
 Ročný úbytok knižných jednotiek      6 244
 Počet výpožičiek spolu 111 912
 z toho:  
 Odborná literatúra 15 770
 Beletria 44 692
 Literatúra pre deti 19 498
 Výpožičky periodík 31 952
 Medziknižničná výpožičná služba 108
 Počet užívateľov verejného internetu 1 828
 Vypracované rešerše 7
 Počet návštevníkov knižnice 43 371
 z toho: počet účastníkov podujatí 2 853
 Počet návštev webu kniznicark.sk 18 851
 Počet uskutočnených vzdeláv. a kultúrno-spoloč. podujatí 129
 z toho:  
 informačná výchova pre školy 40
 iné výchovnovzdelávacie podujatia (hlasné čítania, tematické besedy) 57
 kultúrnospoločenské podujatia (autorské čítania, prezentácie) 32 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi