Ružomberská Trojruža 2021

Mesto Ružomberok, v spolupráci s

Mestská knižnica Ružomberok, 
Literárny klub ružomberských spisovateľov, 
Spolok slovenských spisovateľov

vyhlasuje IX. ročník literárnej a výtvarnej súťaže

rk_trojruza 

 

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych a výtvarných klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia mládežníckej a amatérskej literárnej tvorby.

Téma:
ČO MI PANDÉMIA DALA A ČO VZALA? 

Upriamme spolu pozornosť na kultúrno spoločenské (ne)dianie, na súčasnú situáciu v spoločnosti. Možnosti, ako sa cez tieto situácie preniesť. Mladí v izolácii - čo Vám  robí starosť a čo radosť?

Kategórie:

PRÓZA

  1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií),  starší žiaci ZUŠ
  2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
  3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

POÉZIA

  1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
  2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
  3.    začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

ILUSTRÁCIA

  1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
  2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
  3. začínajúci autori nad 18 rokov

Rozsah prác:

Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora:
Próza max. 3 normostrany strany A4 (font  Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.5, formát txt, resp. doc. 
Poézia max. 60 veršov.

Podmienky:

Literárne práce zasielajte spolu s prihláškou výlučne v elektronickej forme, na adresu info@kniznicark.sk. Výtvarné práce zasielajte spolu s prihláškou naskenované v elektronickej forme, príp. poštou v obálke označenej heslom "Ružomberská Trojruža", na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok. Pri menších formátoch prác (max. A4)  je možné použiť bilbliobox vo dverách knižnice.  Do súťaže prosíme zasielajte len doposiaľ nepublikované práce. Literárna forma prozaického ani poetického textu  nie je žánrovo ohraničená. U výtvarných prác je forma voľná. 
Súčasťou súťažnej práce je prihláška, do ktorej  uveďte názov práce, meno a priezvisko autora, vek, mailový kontakt na autora, príp. pedagóga. Prihlášku podpíšte a odfoťte,  oskenujte, príp. v maili vyjadrite súhlas s použitím osobných údajov v zmysle znenia prihlášky.  Pre porotu je súťaž anonymná. 
Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť. Najúspešnejšie  súťažné práce budú zverejnené ako samostatná súčasť  periodika Literárneho klubu ružomberských spisovateľov  Rozhľady po kultúre a umení. 
Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame.

 

Odborná porota:

Literárna časť:
Peter Mišák - básnik, redaktor, publicista, predseda poroty
Ing. Milan Igor Chovan - pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo
Ing. Radislav Kendera, PhD. - básnik, publicista

Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 10. 6. 2021
Uzávierka a odovzdanie prác: 15. 10. 2021 
Slávnostné vyhodnotenie:  november 2021
O  spôsobe vyhodnotenia budeme informovať webe kniznicark.sk

 

PRIHLÁŠKA 

PRIHLÁŠKA.PDF

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi