RENDEZVOUS POD SCHODMI 40

debata venovaná histórii mesta Ružomberok   
 
Hostia večera: 
PhDr. PETER VÍTEK 
historik, autor literatúry faktu   
Mgr. ZDENKO ĎURIŠKA
publicista, genealóg   

 

rendezvous 40]

streda 29. január 2020 16:00

PhDr. PETER VÍTEK - historik, autor literatúry faktu, publicista, heraldik, genealóg, pedagóg. Riaditeľ Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Archív Liptovský Mikuláš. Má na svojom konte desiatky odborných prác z rôznych oblastí dejín Liptova. Je autorom zaujímavej  publikácie Erby miest a obcí Liptova, ktorú vydalo vyd. Tranoscius v r. 2009. Publikácia  Prvá svetová vojna a Liptov    (Liptovské múzeum, 2014) získala prestížne ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Z  titulov, ktorých je Peter Vítek spoluautorom možno spomenúť:  Slovenskí lekári v zahraničí II. (2013), Lexikón erbov šľachty na Slovensku III. - Oravská stolica (2007), Z minulosti Liptovského Hrádku (2006), medzi mládežou je obľúbená kniha povestí Z liptovskej truhlice (2004), ktorá vznikla v spolupráci s Peterom Mišákom. 

Mgr. ZDENKO ĎURIŠKA - historik, autor literatúry faktu, publicista, genealóg, podpredseda Slovenskej genealogicko – heraldickej spoločnosti, vedúci oddelenia v Národnom biografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, potom bol pracovníkom Matice slovenskej. Od r. 1990 pôsobí v Národnom biografickom ústave SNK v Martine. Venuje sa výskumu dejín významných slovenských rodov. Podieľal sa na tvorbe viacerých slovníkov a encyklopéd. Autor publikácií Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti (2007), Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov (2007). 

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 

Zdroje:
www.litcentrum.sk

https://liptovskemuzeum.sk/uspech-liptovskeho-muzea-a-jeho-autorov/
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi