Profil verejného obstarávateľa

Mestská knižnica Ružomberok  je podľa §7, ods.1, písm. d. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Mestská knižnica Ružomberok
Podhora 33
034 01 Ružomberok

zastúpená: Ing. Tatiana Babincová, riaditeľka
IČO: 00355798
DIČ: 2020589791

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi