OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

V Ružomberku, 7. novembra 2022

 

Názov pozície:  knihovník / knihovníčka

Názov organizácie: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok  
Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry  
Miesto výkonu práce: Mestská knižnica Ružomberok, oddelenie beletrie pre dospelých, pobočky v prípade zastupovania 
Počet obsadzovaných miest: 1  
Pracovný pomer: TPP  
Druh pracovného úväzku: polovičný pracovný úväzok  
Pracovný čas: 18,75 hodinový pracovný týždeň  (predpokladá sa práca v popoludňajšej smene, v čase 13:00 - 17:00)
Dátum nástupu: od 1.2.2023, príp. dohodou

Platové podmienky:

Odmeňovanie na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v súlade s prílohou č. 1 k platnému Nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. -  5. platová trieda pre plný pracovný úväzok 763 eur až 915,50 eur, pri zaradení do platového stupňa podľa počtu rokov odbornej praxe.

Zamestnanecké výhody, benefity:

Stabilná verejná inštitúcia. Výmera dovolenky v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. 


INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Pracovná náplň:

 1. Samostatná práca s používateľom a knižným fondom: poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy, práca s čitateľom v  študovni, inštalácia knižných noviniek a výstaviek,  zabezpečovanie čiastkových procesov akvizície, zmena lokácií pri presunoch vo fonde a s tým spojené úkony, zabezpečenie procesov vyraďovania dokumentov
 2. Práca s knižničným informačným systémom: výpožičná služba s použitím informačných technológií, spracovanie periodík, kontrola a spracovanie objednávok a rezervácií knižných titulov, generovanie upomienok, vypracovanie štatistík oddelenia na mesačnej báze, zabezpečovanie čiastkových činností pri fyzickej revízií knižničných fondov
 3. Realizácia podujatí na podporu informačnej gramotnosti detí a dospelých

 

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania:  Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa humanitného zamerania. Uprednostníme vysokoškolské vzdelanie v oblasti knihovníctva alebo pedagogické vzdelanie v smere učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry.
Nebudeme reagovať na žiadosti nevyhovujúce požiadavkám na vzdelanie.

Znalosť štátneho jazyka: Vyžaduje sa

Osobnostné predpoklady:

 • výborná orientácia v slovenskej aj zahraničnej literatúre,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka – vítaná, na úrovni B2
 • aktívna práca s PC, MS Word, MS Excel, Outlook a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • komunikatívnosť, orientácia na prácu s ľuďmi
 • flexibilita, 
 • bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokumentov:

 1. žiadosť o prijatie do zamestnania vrátane súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 2. motivačný list
 3. profesijný štruktúrovaný  životopis 
 4. fotokópia dokladu o vzdelaní

 

Spôsob podania žiadosti:

 • mailom na adresu: riaditel@kniznicark.sk alebo
 • poštou na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok

Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Babincová, +421 905 861 759

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Súhlas o spracúvaním osobných údajov uchádzači o zamestnanie
Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie