Oznam


Mesto Ružomberok,  v spolupráci s  Mestská knižnica Ružomberok,

Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov

vyhlasuje X. ročník literárnej a výtvarnej súťaže 
 

RUŽOMBERSKÁ   
T R O J R U Ž A 
 

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych a výtvarných klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia mládežníckej a amatérskej literárnej tvorby.
Téma: „POHĽAD NA SVET

Zamerajme sa spolu na súčasné spoločenské dianie, na pozitívne ale i negatívne javy v spoločnosti. Čo nám  robí starosť a čo radosť? Ako sa preniesť cez problémové situácie?

Kategórie: 

PRÓZA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií),  starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

POÉZIA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3.    začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

ILUSTRÁCIA

 1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
 2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
 3. začínajúci autori nad 18 rokov
   

Rozsah prác:

Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora:
Próza max. 3 normostrany strany A4 (font  Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.5, formát txt, resp. doc.  
Poézia max. 60 veršov.

Podmienky:

Literárne práce zasielajte spolu s prihláškou v elektronickej forme, na adresu info@kniznicark.sk . Výtvarné práce zasielajte spolu s prihláškou naskenované v elektronickej forme, príp. poštou v obálke označenej heslom "Ružomberská Trojruža", na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok. Pri menších formátoch prác (max. A4)  je možné použiť bilbliobox vo dverách knižnice. 
Do súťaže prosíme zasielajte len doposiaľ nepublikované práce. Literárna forma prozaického ani poetického textu  nie je žánrovo ohraničená. U výtvarných prác je forma voľná.

Súčasťou súťažnej práce je prihláška, do ktorej  uveďte názov práce, meno a priezvisko autora, vek, mailový kontakt na autora, príp. pedagóga. Prihlášku podpíšte a odfoťte,  oskenujte, príp. v maili vyjadrite súhlas s použitím osobných údajov v zmysle znenia prihlášky.  Pre porotu je súťaž anonymná.

Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť. Najúspešnejšie  súťažné práce budú zverejnené ako samostatná súčasť  periodika Literárneho klubu ružomberských spisovateľov  Rozhľady po kultúre a umení.

Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame.

Odborná porota:

Literárna časť: 
PhDr. Peter Mišák - básnik, redaktor, publicista, predseda poroty
Ing. Milan Igor Chovan - pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo
Ing. Radislav Kendera, PhD. - básnik, publicista
Výtvarná časť: 
Mgr. art. Roman Rembovský, Art.D - výtvarník, pedagóg
Mgr. art. Andrea Ševčíková - Marčoková  - výtvarníčka, pedagogička


Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 20. 10. 2022
Uzávierka a odovzdanie prác: 20. 2. 2023

Slávnostné vyhodnotenie:  22. marec 2023
O  spôsobe vyhodnotenia budeme informovať webe kniznicark.sk.

 

PRIHLÁŠKA

Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS súťaže