info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Ochrana osobných údajov

používateľov knižnično-informačných služieb

 

 1. Knižnično-informačné služby  ako súčasť zabezpečenia práva na informácie sú službou vo verejnom záujme. Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, resp. dokumentov iných organizácií, ktoré sú dočasne deponované a sprístupňované Mestskou knižnicou Ružomberok, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (pozri čl. II.1.1 Knižničného a výpožičného poriadku).
 2. Za účelom uvedeným v bode 1. knižnica spracováva osobné údaje používateľov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 3. Osobné a kontaktné údaje používateľa sú používané výhradne pre účely evidencie a účely vzájomnej komunikácie medzi používateľom a knižnicou. Knižnica ich neposkytuje iným osobám a inštitúciám.
 4. Rozsah spracovaných údajov určuje Zákon o knižniciach č.126/2015 Z. z., §18 Práva knižnice. Knižnica spracováva nasledovné údaje o používateľovi: 
  meno a priezvisko, adresa trvalého, resp. prechodného bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  Používateľ môže knižnici poskytnúť údaje spracovávané za účelom poskytnutia príslušnej zľavy v kategóriách: dôchodca, nezamestnaný, držiteľ preukazu  ZŤP a ZŤP-s, študent SŠ, študent VŠ do 26 rokov v dennej forme.
 5. Knižnica uchováva osobné údaje počas aktívneho členstva používateľa v knižnici.  Po uplynutí platnosti čitateľského preukazu a jeho nepredĺžení, po vyrovnaní všetkých záväzkov voči knižnici, ako aj po splnení zákonom uloženého štatistického zisťovania, sa knižnica zaväzuje zlikvidovať osobné údaje používateľa, a to najneskôr do dvoch rokov.
 6. Podujatia v priestoroch knižnice sú fotografované a nahrávané pre prezentačné a dokumentačné účely. Pokiaľ návštevník podujatia nesúhlasí s fotografovaním, oznámi to organizátorom pred začiatkom podujatia. Knižnica na svojich webových sídlach zverejňuje dokumentačné zábery z podujatí bez uvedenia mien účastníkov, s výnimkou organizátorov a prednášateľov na verejných a odborných podujatiach, príp. ak bol súhlas udelený.
 7. Na základe uvedeného mailového kontaktu, resp. telefónneho čísla knižnica rozposiela informácie o aktuálne realizovanej výpožičnej transakcii, predupomienkach a upomienkach, rezerváciách a iných službách.
 8. O ďalších  informáciách  ako je napr. zmena otváracej doby knižnice, propagačné informácie o príprave  kultúrno-spoločenských aktivít a pod.  knižnica  informuje používateľa na základe súhlasu potvrdeného písomne na prihláške. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať osobne v knižnici, telefonicky na čísle 044/4322005 alebo mailom na info@kniznicark.sk.
 9. V prípade vyhlasovania verejných súťaží knižnica zverejňuje propozície súťaže, resp. text prihlášky, ktorých súčasťou je i udelenie súhlasu účastníkov so zverejnením výsledkov súťaže. Knižnica menný zoznam  víťazov následne zverejňuje na svojom webovom sídle, sociálnych sieťach alebo v tlači.
 10. Prihlásenie do online katalógu je zabezpečené dvoma vstupnými prvkami: 
  Číslo preukazu (číslo čiarového kódu na čitateľskom preukaze) a PIN (číslo pozostávajúce z údajov v tvare RRMMDD, pričom RR je rok narodenia, MM je mesiac a DD je deň narodenia). PIN slúži len na prvotný vstup do katalógu, odporúčame používateľom počas prvého prihlásenia PIN zmeniť.  
 11. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov: dpo6@proenergy.sk .
 12. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS evidencia registrovaných členov 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS marketing oprávnený záujem 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS propagácia účastníci verejného podujatia 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS kamerový systém 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS súťaže
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS správa registratúry  
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS dodávatelia    
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS obchodní partneri 
Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS dobrovoľnícke aktivity

 

 

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies