ŽIADANKY NA VYPRACOVANIE REŠERŠE

 

Rešerš z vlastného fondu knižnice vyhotovujeme na základe telefonickej  alebo mailovej požiadavky.  
Rešerš z iných zdrojov ako zo zdrojov knižnice vypracujeme na základe vyplneného tlačiva  ŽIADANKA na vyhotovenie rešerše.  

Rešeršné služby poskytujeme len registrovaným členom knižnice. 

Žiadanku zasielajte na adresu: naucne@kniznicark.sk

Služba je v zmysle platného cenníka spoplatnená sumou 2,50 €.  
Poplatok je možné uhradiť v hotovosti v náučnom odd. knižnice na prízemí, alebo aj priamo na účet SK63 0900 0000 0000 5672 9028.  Pri platbe uveďte svoje číslo preukazu.

 

Zoznam knižníc, s ktorými spolupracujeme:

 

ŽIADANKA 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi