RUŽOMBERSKÁ TROJRUŽA 2020

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude zverejnené v priebehu novembra 2020. O forme a termíne vyhlásenia (zohľadňujúc aktuálnu epidemiologickú situáciu) budeme účastníkov informovať mailom.

Mesto Ružomberok,
Mestská knižnica Ružomberok,
Literárny klub ružomberských spisovateľov,
Spolok slovenských spisovateľov  vyhlasujú VIII. ročník súťaže 

RUŽOMBERSKÁ  T R O J R U Ž A  

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych a výtvarných klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia mládežníckej a amatérskej literárnej tvorby. Chceme pozitívne motivovať najmä mladú generáciu k záujmu o kultúrnu a literárnu tvorbu, zachytiť jej reakcie na terajšie bezprecedentné spoločenské dianie, upriamiť pozornosť na súčasnú neľahkú situáciu v našej spoločnosti a najmä na možnosti, ako sa cez tieto situácie preniesť.

Harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 10. 4. 2020
Uzávierka a odovzdanie prác: 16. 9. 2020  
Vyhlásenie výsledkov:  november  2020  

Rozsah prác:
Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora: 2
Próza max. 3 normostrany A4 (1,5 riadkovanie)
Poézia max. 60 veršov

Literárne práce zasielajte spolu s prihláškou  v elektronickej forme, na adresu info@kniznicark.sk .
Výtvarné práce zasielajte spolu s prihláškou naskenované v elektronickej forme alebo poštou v obálke označenej heslom "Ružomberská Trojruža", na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok. Pri menších formátoch prác (max. A4)  je možné použiť bilbliobox vo dverách knižnice.

Do súťaže prosíme zasielajte len doposiaľ nepublikované práce. Pre porotu je súťaž anonymná. Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť. Najúspešnejšie  súťažné práce budú zverejnené ako samostatná súčasť  periodika Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Rozhľady po kultúre a umení. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame.

Odborná porota:
Literárna časť: Peter Mišák - básnik, redaktor, publicista, predseda poroty,  Ing. Milan Igor Chovan - pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo,  Ing. Radislav Kendera, PhD. - básnik, publicista

PRIHLÁŠKY a viac informácií nájdete na: 
https://kniznicark.sk/sk/ruzomberska-trojruza-2020
 

Informácie na: info@kniznicark.sk  

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi