Knižničné služby

Základné knižnično – informačné služby (bezplatné):

 • absenčné vypožičiavanie dokumentov (mimo priestorov knižnice)
 • prezenčné vypožičiavanie dokumentov (počas výpožičného času v priestoroch knižnice)
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
 • EIZ - elektronické informačné zdroje
 • služby verejného internetu

Špeciálne knižnično – informačné služby:

 • rezervácia dokumentov
 • objednanie odloženia 
 • rešerš z vlastného fondu alebo z fondov iných knižníc
 • MVS  - medziknižničná výpožičná služba
 • zhotovovanie rozmnoženín textov kopírovaním alebo skenovaním
 • tlač dokumentov z vlastného fondu knižnice

  Služby sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka poskytovaných služieb.

Základná výpožičná lehota pre absenčné výpožičky:

 • knihy – 1 mesiac
 • periodiká – 1 týždeň

Prekročenie výpožičnej lehoty je sankcionované v zmysle platného cenníka. Knižnica nezodpovedá za prípadné nedoručenie oznámení o predupomienke a lebo upomienke, rovnako nenesie zodpovednosť za nedoručenie upomienky prostredníctvom pošty.
Knihovník má právo upraviť stanovenú dĺžku výpožičnej lehoty, pokiaľ o daný dokument prejavil záujem iný používateľ. Výpožičnú lehotu kníh si prostredníctvom online čitateľského konta, resp. na základe osobnej, mailovej alebo telefonickej požiadavky  môže používateľ predĺžiť počas jej plynutia, avšak najdlhšie na 3 mesiace. 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi