info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Ochrana osobných údajov

používateľov knižnično-informačných služieb

 

 1. Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, resp. dokumentov iných organizácií, ktoré sú dočasne deponované a sprístupňované Mestskou knižnicou Ružomberok, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (pozri čl. II.1.1 Knižničného a výpožičného poriadku).
 2. Za účelom uvedeným v bode 1. knižnica spracováva osobné údaje používateľov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Rozsah spracovaných údajov určuje  Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z., § 18 Práva knižnice. Knižnica spracováva nasledovné údaje o používateľovi: povinné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého, resp. prechodného bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa, nepovinné údaje – titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje spracovávané za účelom poskytnutia príslušnej zľavy – údaje potrebné pre poskytnutie požadovanej zľavy v kategóriách dôchodca, nezamestnaný, nositeľ karty ZŤP, študent strednej školy a študent VŠ.
 4. Knižnica uchováva osobné údaje počas aktívneho členstva používateľa v knižnici.  Po uplynutí platnosti čitateľského preukazu a jeho nepredĺžení, ako aj po splnení zákonom uloženého štatistického zisťovania, sa knižnica zaväzuje zlikvidovať osobné údaje používateľa, ktorý má vyrovnané všetky záväzky voči knižnici.
 5. Podujatia v priestoroch knižnice sú fotografované a nahrávané pre prezentačné a dokumentačné účely. Pokiaľ návštevník podujatia nesúhlasí s fotografovaním, oznámi to organizátorom pred začiatkom podujatia. Knižnica na svojich webových sídlach zverejňuje dokumentačné zábery z podujatí bez uvedenia mien účastníkov, s výnimkou organizátorov a prednášateľov na verejných a odborných podujatiach, príp. ak bol súhlas udelený.
 6. Na základe uvedeného mailového kontaktu, resp. telefónneho čísla knižnica rozposiela informácie o aktuálne realizovanej výpožičnej transakcii, predupomienkach a upomienkach, rezerváciách a iných službách.
 7. O ďalších  informáciách  ako je napr. zmena otváracej doby knižnice, propagačné informácie o príprave  kultúrno-spoločenských aktivít a pod.  knižnica  informuje používateľa na základe súhlasu potvrdeného písomne na prihláške. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať osobne v knižnici, telefonicky na čísle 044/4322005 alebo mailom na info@kniznicark.sk.
 8. V prípade vyhlasovania verejných súťaží knižnica vyžaduje  účasť na základe súhlasu so zverejnením výsledkov, t.j. mien víťazov, ktorý je súčasťou propozícií alebo prihlášky do súťaže. Knižnica môže následne mená víťazov zverejňovať na svojom webovom sídle, sociálnych sieťach alebo v tlači.
 9. Prihlásenie do online katalógu je zabezpečené dvoma vstupnými prvkami: Číslo preukazu (číslo čiarového kódu na čitateľskom preukaze), PIN (číslo pozostávajúce z údajov RRMMDD narodenia, pričom RR je rok narodenia, MM je mesiac a DD je deň narodenia). PIN slúži len na prvotný vstup do katalógu, odporúčame používateľom  počas prvého prihlásenia PIN zmeniť.  
 10. Osobné a kontaktné údaje používateľa sú používané výhradne pre účely evidencie a účely vzájomnej komunikácie medzi používateľom a knižnicou. Knižnica ich neposkytuje iným osobám a inštitúciám.
 11. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Ing. Tatiana Babincová, riaditeľka Mestskej knižnice Ružomberok, info na 044/4322005, riaditel@kniznicark.sk.  

 

 

Textová verzia

Anketa

Aké knihy obľubujete?

náučné 18%
Spolu hlasovalo 6899 ľudí.

Najbližšie podujatia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..